Menerga

Industri

Pålitlig drift, inga störningar, skydd av människor och miljö: Klimatiseringstekniken spelar en avgörande roll i den allt kortare tidscykeln för industriell produktion. Kraven är komplexa, utmanande och specifika eftersom varje bransch är unik. Därför krävs aggregat för processluftklimatisering som kan integreras i olika produktionsprocesser. Minsta avvikelse från de nödvändiga miljöförhållanden kan påverka kvaliteten på en produkt eller en process. I värsta fall är stillestånd och kostsamma driftstopp följden. För att undvika detta bör industrins bolag förlita sig på aggregatteknik som oavbrutet säkerställer de rätta klimatförhållanden.

I läkemedelsindustrin har t.ex. ämnet lufthygien högsta prioritet. Under de känsliga produktionsprocesserna måste således säkerställas att man innehåller den högsta renheten och följer exakta miljöparametrar. Om så inte är fallet kan det leda till föroreningar av medicinska produkter och oförutsägbara risker.

I bearbetning av t.ex. livsmedel spelar vatten en viktig roll. Korta, intensiva rengöringsintervall leder till extremt hög luftfuktighet i produktionshallen. Den måste snabbt föras bort. Dessutom är det viktigt att inga farliga ämnen inverkar på medarbetarnas hälsa. Återigen är riskerna höga om behovsanpassad luftbehandling inte fungerar perfekt.

Så det handlar inte bara om att luftbehandla processer och produkter utan även att skapa en arbetsmiljö som stämmer överens med det lagstadgade arbetsplatsdirektivet. Det bör noteras att många produktionsanläggningar är stora och höga, så stora luftmängder ska förflyttas. För att luftbehandla dem och så effektivt som möjligt ge både värme och kyla krävs ett smart luftbehandlingskoncept, vilket även inkluderar intilliggande utrymmen som t.ex. sociala- eller sanitära rum.

Menerga har utformat speciella aggregat för luftbehandling av processer, produkter och produktionsanläggningar med högt luftflöde. De kan överföra hög termisk belastning med mycket låg energiförbrukning för kylning. Därvid använder de uteluftens kylkapacitet medan värmeåtervinningen drastiskt minskar värmekostnaderna. En integrerad rengöring av värmeväxlaren som uppfyller kraven i VDI 3803 för rengöring samt ett omfattande serviceprogram säkerställer permanenta hygieniska förhållanden. Den helautomatiska regleringen blandar in torr uteluft efter behov och kör eventuellt befintliga lufttorkare under sommarhalvåret 
Om till exempel produktionen står still över natten eller helgen för att inget arbete pågår, hålls rummens temperatur i ekonomisk returluftsdrift. Den erforderliga luftkvaliteten uppnås innan arbetsdagen påbörjas genom att luftbehandlingen automatiskt blandar in den nödvändiga uteluften. Dessutom reagerar aggregat från Menerga med variabelt luftflöde på olika aktiviteter i hallarna.

Följ oss på sociala medier