Klokkenluiden

We streven ernaar om Systemair op een langdurige en duurzame manier te runnen. Daarom doen we er alles aan om onregelmatigheden die het bedrijf of onze medewerkers ernstige schade kunnen toebrengen, zo vroeg mogelijk onder de aandacht te brengen en te onderzoeken.

We hebben een klokkenluidersregeling opgezet om het gemakkelijker te maken voor degenen die informatie willen verstrekken over onregelmatigheden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Alle meldingen worden ontvangen en behandeld door een externe agent.

Houd er rekening mee dat alleen personen die direct verbonden zijn met de activiteiten van Systemair onder de bescherming van de klokkenluiderswetgeving vallen (de Wet Bescherming Personen die Onregelmatigheden Melden (SFS 2021:890)). Lees meer over de bescherming van personen die misstanden melden.

Instructies

Melden via interne klokkenluiderskanalen

Meldingskanalen

Melden kan schriftelijk via de website wb.2secure.se of mondeling per telefoon op (+46) 77-177 99 77. Je kunt ervoor kiezen anoniem te blijven bij beide meldkanalen.

Als je een melding wilt doen via een persoonlijk gesprek, kun je dit aanvragen door een melding te registreren op de website wb.2secure.se. De persoonlijke ontmoeting zal plaatsvinden in overleg met een vertegenwoordiger van Systemair of met de klokkenluidersdienstverlener van Systemair, 2Secure.

Bedrijfsspecifieke code

Bij het registreren van een nieuwe melding op wb.2secure.se moet u de bedrijfsspecifieke code MEN601 vermelden om aan te geven dat de melding wordt gedaan voor Systemair.

Geef specifieke details

Op de website wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over de zaak waarop de melding betrekking heeft.

Anoniem zaaknummer

Je kunt anoniem blijven en krijgt een uniek casusnummer en wachtwoord toegewezen, die moeten worden opgeslagen zodat je actief kunt inloggen op de website, de melding kunt volgen en kunt communiceren met de casusfunctionaris bij 2Secure.

Proces na melding

Zodra een melding is geregistreerd, wordt deze verwerkt door ervaren case officers bij 2Secure, die contact opnemen met de primaire contactpersoon van Systemair op basis van een vooraf bepaalde contactpersonenlijst met meerdere namen. Als de primaire contactpersoon het onderwerp van de melding is, wordt een andere persoon op de contactlijst geïnformeerd. Het is altijd Systemair die uiteindelijk de melding beoordeelt en beslist welke maatregelen worden genomen.

Bij een mondelinge melding heb je het recht om mogelijke fouten in je melding te controleren en te corrigeren. Als je een geval telefonisch meldt, ontvangt u inloggegevens om uw geval te volgen op wb.2secure.se. Als u uw melding na registratie wilt controleren en eventueel corrigeren, kunt u dit aanvragen via het webportaal. U kunt er ook voor kiezen om het protocol van uw melding te ondertekenen door dit aan te vragen in de webportal. Een beheerder van 2Secure zal dit coördineren. Als je ervoor kiest om het protocol van je registratie te ondertekenen, betekent dit dat 2Secure op de hoogte is van je naam / identiteit. 2Secure beschermt uw anonimiteit en maakt deze informatie niet bekend aan het bedrijf. U kunt dus, zelfs als u het protocol vanuit uw registratie wilt ondertekenen, anoniem blijven voor Systemair.

Rapporteren via externe klokkenluiderskanalen

Naast het melden bij het interne klokkenluiderskanaal van Systemair, kunt u ook extern melden bij een bevoegde autoriteit binnen een specifiek verantwoordelijkheidsgebied of bij een van de EU-instellingen, -organen en -agentschappen.

De volgende autoriteiten zijn aangewezen als bevoegde autoriteiten en hebben externe meldkanalen ingesteld:

 • Zweedse Arbeidsmilieu-autoriteit

 • Nationale raad voor huisvesting

 • Bouw en Planning

 • Nationale Raad voor Elektrische Veiligheid

 • Zweedse autoriteit economische criminaliteit

 • Zweedse makelaarsinspectie

 • Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit

 • Rijksdienst voor de Volksgezondheid

 • Zweeds agentschap voor zee- en waterbeheer

 • Zweedse autoriteit voor privacybescherming

 • Inspectie Strategische Producten

 • Inspectie gezondheidszorg en sociale zorg

 • Zweeds Chemicaliënagentschap

 • Zweedse consumentenbond

 • Zweedse mededingingsautoriteit

 • Zweedse Voedselautoriteit

 • Bureau voor medische producten

 • De districtsbesturen

 • Zweeds Agentschap voor civiele rampen

 • Zweeds Bureau voor Milieubescherming

 • Zweedse Post en Telecommunicatie Autoriteit

 • Overheidsinstellingen

 • Zweedse Rekenkamer

 • Zweedse Belastingdienst

 • Zweedse dienst voor bosbeheer

 • Zweedse Kansspelautoriteit

 • Zweeds Energieagentschap

 • Zweedse Landbouwraad

 • Zweedse Raad voor Accreditatie en Conformiteitsbeoordeling

 • Zweedse Autoriteit voor Stralingsveiligheid

 • Zweedse vervoersautoriteit

Ga naar de website van de Zweedse Arbeidsinspectie voor een overzicht van het verantwoordelijkheidsgebied van elke instantie en contactgegevens: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/

Over de wettelijke bescherming van informanten

Naast de mogelijkheid om vermoedelijke onregelmatigheden te melden in overeenstemming met de klokkenluiderswetgeving, bestaat er ook een recht op vrijheid van openbaarmaking en verwerving in overeenstemming met de Zweedse wet op de persvrijheid en de Zweedse grondwet op de vrijheid van meningsuiting. Dit betekent dat een werknemer (met bepaalde uitzonderingen) in zowel de private als de publieke sector straffeloos anderszins vertrouwelijke informatie ter publicatie kan aanbieden aan massamedia die onder de Zweedse wet op de persvrijheid en de Zweedse grondwet op de vrijheid van meningsuiting vallen.

Er is ook uitgebreide bescherming voor werknemers in organisaties in de publieke sector of andere activiteiten waar informantenbescherming van toepassing is

 • overeenkomstig de Zweedse wet op de bescherming van informanten in bepaalde economische sectoren (SFS 2017:151),

 • of de Zweedse Wet op de toegang van het publiek tot informatie en geheimhouding (SFS 2009:400). Deze uitgebreide bescherming heeft betrekking op een verbod op onderzoek en een verbod op vergelding.

Het onderzoeksverbod houdt in dat een overheidsinstantie of andere overheidsinstantie in de regel niet mag onderzoeken wie een kennisgeving voor publicatie heeft ingediend.

Het verbod op vergelding betekent dat het publiek geen maatregelen mag nemen die negatieve gevolgen hebben voor een individu omdat hij of zij zijn of haar vrijheid van meningsuiting en openbaarmaking heeft uitgeoefend.