Menerga

Industri

Pålitelig drift, ingen funksjonsfeil, beskyttelse av mennesker og miljø: I dagens situasjon med stadig strammer tidsfrister innen industriproduksjon spiller HVAC-ingeniører en avgjørende rolle. Kravene som stilles her er utfordrende, spesifikke og komplekse på mange nivåer - særlig siden hver industrisektor er unik. Derfor kreves aggregater for prosessluftklimatisering som kan integreres i ulike produksjonsprosesser.De minste avvik fra de nødvendige miljøforholdene kan svekke kvaliteten på et produkt eller en prosess. I verste fall er nedleggelser og dyre nedetider resultatene. For å hindre disse konsekvensene, må industrivirksomhetene stole på at de har aggregatsteknikk som sørger for de nødvendige klimaforholdene til enhver tid.

I farmasøytiske og medisinske næringer har for eksempel innendørs lufthygiene absolutt prioritet. Under slike følsomme produksjonsprosesser må den største renhet og overholdelse av nøyaktige miljøparametere sikres. Om ikke, er forringelse av medisinprodukter, som konsekvens alvorlig skade, mulig.

Ved bearbeiding av mat og drikke, for å ta et annet eksempel, spiller vann en viktig rolle. Korte intervaller mellom intensive rengjøringsprosedyrer fører til ekstremt stor luftfuktighet på produksjonsgulvet: en situasjon som må returneres så raskt som mulig til tillatte nivåer. I tillegg er det avgjørende at farlige stoffer ikke kan påvirke helsepersonellets helse eller sikkerhet. Også her er risikoen stor hvis klimakontrollen ikke fungerer feilfritt etter behov.

 

Det er derfor ikke bare viktig å ha effektiv klimakontroll for prosesser og produkter, men også å skape et arbeidsklima som overholder de lovbestemte retningslinjene for arbeidsforhold. Det er viktig her å vurdere at mange produksjonshaller er store og høye, noe som krever bevegelse av store mengder luft. For å luftbehandle disse lokalene, samt så effektivt som mulig gi både varme og kjøling kreves et intelligent luftbehandlingskonsept. Dette konseptet må også omfatte tilstøtende tilleggsrom: for eksempel sosiale soner og sanitærom.

 

Menerga har utformet spesielle aggregat for luftbehandling av prosesser, produkter og produksjonsanlegg med høyt luftvolum. Disse systemene kan overføre høy termisk belastning med svært lavt energiforbruk for kjøling ved å utnytte kjølepotensialet til uteluften, imens varmegjenvinneren drastisk reduserer varmekostnadene. En integrert rengjøring av varmeveksleren som oppfyller kravene i VDI3803 for rengjøring, samt et omfattende serviceprogram sikrer permanente hygieniske forhold. Den helautomatiske regulatoren blander inn tør uteluft etter behov og setter i gang lufttørkere under sommerhalvåret.

Om produksjonen står stille over natten eller helgen fordi det ikke pågår arbeid, holdes lokalets temperatur i returdrift for å spare økonomien. Før produksjonen starter opp igjen dagen etter helgen har aggregatene blandet inn uteluft for å oppnå den påkrevde luftkvaliteten. Dessuten reagerer aggregatene fra Menerga med forskjellig luftmengde basert på det faktiske antallet arbeidere som er på plass i lokalet.  

Følg oss på våre sosiale kanaler